عوامل موثر در بهداشت روانی چیست

تعریف دقیق از بهداشت روان کار آسانی نیست. در جوامع افرادی که مسئولیت خود را انجام داده و سازگارانه رفتار می کنند، سالم و افرادی که سازگارانه رفتار نمی کنند و به طور کامل مسئولیت های خود را اجرا نمی کنند، بیمار انگاشته می شوند. بهداشت روان بسیار برای کودکان نیز مهم است زیرا در هر رده سنی کودکان از لحاظ روانی گروه حساس محسوب می شوند و نوع تفکر و روان آن ها در بزرگسالی و آینده آن ها بسیار مهم محسوب می گردد.

بسیار عوامل مهمی در بهداشت روان موثر هستند که به بیان برخی از آن ها خواهیم پرداخت. یکی از آن عوامل، عوامل محیطی است. عوامل محیطی و جامعه که فرد با آن در ارتباط است، بسیار در نوع نگرش و نوع فعالیت و همچنین در ارزش های فرد موثر می باشد بنابراین عامل مهمی در بهداشت روان افراد است.

عوامل اجتماعی نیز به همین دلیل بسیار در بهداشت روان افراد مهم است همچنین عوامل سیاسی و حقوقی و اقتصادی از جمله عوامل موثر در بهداشت روان افراد می باشند.

در خصوص کودکان خانواده و نیز همچنین معلمان و مربیان که با کودکان برخورد مستقیم دارند و نیز محیط آموزشی کودک و مسئولیت محیط آموزشی بسیار در بهداشت روان و افکار و نوع نگرش و ارزش گذاری های کودک در تمام سنین موثر می باشد. این عوامل در بزرگسالی تاثیر بسزایی در زندگی فرد خواهد داشت.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com