روش های تقویت و بالا بردن فرهنگ عمومی چیست

در اجتماع مسائلی مانند مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی، استقبال مردم از محصولات فرهنگی و هنری، سرانه مطالعه، آمارهای ازدواج و یا طلاق، هنجارهای اجتماعی و اهمیت و پایبندی افراد جامعه نسبت به آن و … از جمله مصادیقی است که فرهنگ عمومی را شکل می دهد. همچنین باید گفت فرهنگ عمومی براساس برخورد افراد جامعه با یکدیگر شکل می گیرد بنابراین می توان نتیجه گرفت که عاملی اکتسابی و متغیر است. در واقع بهتر است بگوییم فرهنگ عمومی براساس رفتارهای افراد جامعه و پذیرفتن یک سری رفتارها بگونه ای است که تقریبا اکثریت به آن پایبند هستند و تنها مربوط به گروه و اقشار خاصی از جامعه نیست و عمومیت دارد و همچنین به صورت مکتوب و نوشته شده نیز نمی باشد. عوامل مختلفی وجود دارند که باعث تخریب و یا ساختن فرهنگ اجتماعی می شوند. در اینجا به بیان برخی از مسائل سازنده در این خصوص خواهیم پرداخت.

به طور نمونه ثبات در مدیریت یکی از مسائلی است که می تواند تاثیر بسزایی در خصوص فرهنگ عمومی داشته باشد، بدین مفهوم که نباید مدیریت در حوزه فرهنگ براساس مسائل سیاسی در جامعه شکل بگیرد و همچنین انتخاب مدیران ارشد نیز باید دارای ثبات بوده و تغییرات آن برپایه مسائل اجتماعی باشد، نه مسائل و مشکلات سیاسی در آن دخالت کنند. همچنین آزادی در جامعه بسیار می تواند بر روی مسائل اجتماعی و فرهنگی تاثیر داشته باشد یعنی یک جامعه نباید براساس مسائل حزبی و قبیله ای و گروهی باشد بگونه ای که مدیران و افراد ارشد براساس موضوعات قبیله ای و استبدادی و حزبی تصمیم گیری نمایند. یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی این است که افراد در جامعه یاد بگیرند احساسات خود را بیان نمایند بدون اینکه به فرد و افرادی توهین کنند، بدین مفهوم که افراد جامعه مسائل خود را با دیگران بگونه ای صحیح و به دور از هر گونه تنش در میان بگذارند و دارای یک آرامش فردی و اجتماعی در خود باشند. همچنین داشتن برنامه ریزی در خصوص مسائل اجتماعی بسیار حائز اهمیت است شاید با یک برنامه حتما نتوانیم به هدف مورد نظر برسیم ولی اگر بدون هیچ برنامه ریزی عمل شود مطمئنا اهداف قابل دسترس نیز از بین خواهند رفت.

منبع و ماخذ : pishrotebpersia.com